УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далангийн хяр


top of cofferdam


гребень перемычки

далангийн хяр


crest of a dike


гребень дамбы

далангийн хяр


crest of a dike


гребень дамбы

Далангийн тавцант нуруу

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" 2006 х.38

Зураг