УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далангийн тэнцүүлэг


dike lock


шлюз на дамбе

Зураг