УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далан


dike


дамба

Нутаг дэвсгэрийг үерийн халилтаас хамгаалах, хиймэл усан сан үүсгэх зорилгоор байгуулдаг гидротехникийн овоолгон байгууламж, ихэвчлэн урсгалын дагуу байгуулдаг

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2015 албан хэвлэл

A long, low embankment with a height usually less than four to five metres and a length more than ten or fifteen times the maximum height. Usually applied to protect land from flooding. (Dike is to be preferred above Dyke)

Source http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printUK.php?subject=@

далан


bank


дамба

далан


bund


дамба

далан


dike


дамба

Barrier constructed to contain the flow of water or to keep out the sea so that the surrounding land area will not be flooded.

Source EcoLexicon

далан


embankment


вал

An artificial bank such as a mound or dike generally built to retain (hold back) water or to carry a roadway. An embankment is generally higher than a DIKE.

Source http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printUK.php?subject=@

далан


dike


дамба

далан


dike


дамба

Тодорхой нутаг дэвсгэр буюу барилга байгууламжийг усанд автахаас хамгаалах (хамгаалалтын далан) зорилгоор байгуулсан (усны байнгын буюу түр хугацааны даралтад байдаг), эсвэл гулдрил шулуутгах ба урсац тохируулахын тулд голын урсгалын чиглэл өөрчлөхөд зориулсан байгууламж (урсгал чиглүүлэх далан).

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.105

далан


levee


дамба

Тодорхой нутаг дэвсгэр буюу барилга байгууламжийг усанд автахаас хамгаалах (хамгаалалтын далан) зорилгоор байгуулсан (усны байнгын буюу түр хугацааны даралтад байдаг), эсвэл гулдрил шулуутгах ба урсац тохируулахын тулд голын урсгалын чиглэл өөрчлөхөд зориулсан байгууламж (урсгал чиглүүлэх далан).

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.105

Зураг