УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далайн өрөмдлөгийн төхөөрөмж


offshore rig


морская буровая установка

Зураг