УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далайн эрэг хамгаалалтын далан


seacoast groin


берегозащитная морская буна

Зураг