УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далайн усан дотор угсарсан яндан хоолой


submarine-type conduit


трубопровод

Зураг