УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далайн түрлэг-таталтын тэнцүүлэг


tidal lock


морской шлюз

далайн түрлэг-таталтын тэнцүүлэг


tide lock


морской шлюз

Lock between the tideway and an enclosed basin made necessary because the levels of the two bodies of water vary.

Эх сурвалж: Л.Ж (2018), х.190

Зураг