УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далагнуулан овоолсон голдрил


leveed channel


обвалованное русло

Зураг