УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дагуу шүүрүүлт хатаах систем


longitudinal drainage


продольный дренаж

Зураг