УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давхацсан нүхтэй хаалт (усан онгоцны тэнцүүлэг)


register valve


шиберный затвор с совпадающими отверстиями

Зураг