УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давстай ус цэнгэгжүүлэх төхөөрөг


saline water conversion plant


установка для опресиения солёной вод

Зураг