УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаанаас хамгаалах хана


wave wall

Давалгаа ойх зохион байгуулалт бүхий боомтын дээд хэсэгт дээд хашицын дагуу барьсан хана.

Эх сурвалж: орчуулга

A solid wall built along the upstream side at the top of a dam and designed to reflect waves.

Source Safety of existing dams, 1983
Зураг