УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаанаас хамгаалах зогсоолын ханын орой


nose of pier


голова мола

Зураг