УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаанаас зогсоолыг хамгаалах босоо хана


mole with vertical faces


оградительный мол с вертикальными стенками

Зураг