УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаа намжаагуурын суурь


shoreward end of breatwater


корень волнолома

Зураг