УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаа намжаагуурын налуугийн доод ирмэг


toe of breakwater


нижняя бровка откоса волнолома

Зураг