УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаа намжаагуурт хиймэл зогсоол


artificial harbor


искусственная гавань, защищённая волноломами

Зураг