УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаа намжаагуур (хэмжих халиагуурын хайрцагт)


wave suppressor


волногаситель

Зураг