УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаа намжаагуур


breaker


волнолом

давалгаа намжаагуур


wave breaker


волнолом

давалгаа намжаагуур


wave absorbing construction


волногаситель

давалгаа намжаагуур


wave screen


волнолом

давалгаа намжаагуур


wave splitter


волнолом

давалгаа намжаагуур


protecting structure


волнолом

давалгаа намжаагуур


wave trap


волнолом

Зураг