УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

давалгаа намдаагуур/сааруулуур


breakwater


волнолом

Усан зогсоолын толио, шороон боомт, далангийн налуу, нуур цөөрмийн эргийг усны давалгааны үйлчлэлээс хамгаалахад зориулсан гидротехникийн барилга байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.104

Breakwaters are structures constructed near the coasts as part of coastal management or to protect an anchorage from the effects of both weather and longshore drift.

Source https://en.wikipedia.org/wiki/Breakwater_(structure)
Зураг