УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

вантуз


air-relief valve


вантуз- клапан

Усаар зөөгдсөн агаар болон бусад хийг гадагш гаргаж ус дамжуулах хоолой дахь даралтыг багасгахад зориулсан хавхлаг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.58

Зураг