УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

вакуум-шүүлтүүр


vacuum filtration


Вакуум - фильтрация

Вакуум ашиглан даавуун шүүлтүүрээр лагийг шүүх, хатаах үйл ажиллагаа

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Зураг