УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

вакумгүй ус халиагуур


nonaerated spillway


безвакуумный водослив

Зураг