УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

вааран шүүрүүлийн адаг


tile (drain) outlet


устье гончарной дрены

Зураг