УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бөөрөнхийлсөн довжоотой тулгуурт ханан боомт


mushroom head buttress dam


массивноконтрфорсная плотина с округлёнными оголовками

Зураг