УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бөмбөгөр нуман боомт


cupola-arch dam


купольно-арочная плотина

Зураг