УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бүсчилсэн ус түгээгүүр


zoned water supply network


водопровод зонный

Зураг