УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бүлэг ус түгээгүүр


group water supply system


групповой водопровод

бүлэг ус түгээгүүр


group water supply system


групповой водопровод

Бэлчээр дэх мал услах цэгүүд болон төв суурин, үйлдвэрийн газар, мал аж ахуйн ферм, отрын суурь зэрэгт яндан хоолойгоор ус шахаж түгээх байгууламж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.55

Зураг