УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бүдүүн ширхэгтэй шүүлтүүр


medium grain filter


фильтр грубозернистый

Зураг