УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бүдүүн ширхэгт шүүр


coarse filter


крупнозернистый фильтр

Их бохирдсон усан дахь хурдан задардаг органик бодисын илүүдэл концентрацийг бууруулах зориулалт бүхий биологийн шүүлтүүр

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Screen filter that is separated by a distance of 50 to 100 mm.

Source EcoLexicon
Зураг