УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бэхэлсэн эрэгтэй голдрил


protected-bank channel


русло с укрепленными берегами

Зураг