УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бэхлэх шон (усан онгоцны)


approach wall


направляющий пал

Зураг