УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бэсрэг усан цахилгаан станц


medium-capacity hydroelectric station


средняя ГЭС

бэсрэг усан цахилгаан станц


medium-capacity hydroelectric station


средняя ГЭС

Хэдэн арваар тоологдох Мвт-ын хүч чадалтай усан цахилгаан станци.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.57

Зураг