УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

буцаахгүй хавхлага


rebound valve


обратный клапан

буцаахгүй хавхлага


shutoff valve


обратный затвор

Зураг