УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

буцааж дамжуулах хоолой


return pipeline


трубопровод обратный

Зураг