УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

буурь дахь шүүрүүлийн байгууламж


underdrainage


дренаж в основании

Зураг