УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

буурь


floor


основание

буурь


footing


основание

буурь


foundation


основание

Зураг