УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бууруулах шүүрүүл (шүүрэлтийн даралт бууруулах)


relief drain


разгрузочная дрена

Зураг