УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

буудаг хаалттай ус гаргах нүх


drop-gate sluice


водосливное отверстие с опускными затворами

Зураг