УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

буудаг хаалттай тохируулах тэнцүүлэг


drop-gate sluice


шлюз-регулятор с опускными затворами

Зураг