УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

буудаг хаалт


falling gate


откидной затвор

буудаг хаалт


falling gate


опускной затвор

Зураг