УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бургилуур


barbotage


барботаж

Усны гүн дэх хэд хэдэн цэгээс тусгай гуурсаар хий шахан гаргах замаар хийн бөмбөлөг үүсгэж, түүний нөлөөгөөр усанд хөдөлгөөн буй болгож, босоо тэнхлэгт ус солилцох, улмаар гүн дэх усыг гадаргууд гаргах, гадаргын хөдөлгөөний хурд үүсгэх, мөн мөс хайлуулах, өвлийн улиралд усны гүнд дохио өгөх, усанд ууссан хий зайлуулах зэрэг зорилгоор харьцангуй тогтоол усанд эргэлдэх хөдөлгөөн үүсгэх арга.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.52

Bubbling (from the French barbotage - "stirring"), or bubbling, is the process of passing a gas or vapor through a layer of liquid.

Source
Зураг