УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

булингаар цутгасан боомт


hydraulic fill dam


намывная плотина

Зураг