УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

булинга шахах хөвүүр яндан хоолой


floating pipeline


плавучий пульпопровод

Зураг