УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохирын хоолой


mud nozzle


грязевой патрубок

бохирын хоолой


soil pipe


труба грязевая

Зураг