УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохирын ус зайлуулах суваг


waste channel


водосбросный канал

Зураг