УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохирын тунгаагуур


clarifier


отстойник

бохирын тунгаагуур


dirt collector


отстойник

бохирын тунгаагуур


mud collector


отстойник

Зураг