УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохирын вааран хоолой


plain clay sewer pipe


гончарная канализационная труба

Зураг