УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усыг тогтворжуулах цөөрөм


lagoon stabilization pond


стабилизационный пруд сточных вод

Зураг