УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усыг дулааны боловсруулалтаар хийх хувиргуур


sludge-digestion tank


реактор для тепловой обработки осадка сточных вод

Зураг